:.:مشاوران:.:

دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر مهدی ابراهیمی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
مشاور دپارتمان مشاوره مدیریت

دکتر ابوالفضل خسروی

دکتر ابوالفضل خسروی

استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مشاور دپارتمان مدیریت بازاریابی

:.:کارشناسان:.:

پوریا روانستان

پوریا روانستان

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس گروه بازسازی شرکت های ورشکسته

سمانه قاسم زاده

سمانه قاسم زاده

کارشناسی علوم آموزشی
کارشناس مرکز توسعه کسب و کار

محمدجواد گنجی

محمدجواد گنجی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس گروه شراکت های راهبردی

نوید شریفی

نوید شریفی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس گروه برنامه ریزی راهبردی

صدرا خلف

صدرا خلف

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی

کارشناس گروه بازسازی شرکت های ورشکسته

:.:همکاران:.:

پژمان پیران کاشانی

پژمان پیران کاشانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مدیریت سایت و کارشناس تولید محتوا

میترا مهتری

میترا مهتری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا

وحید آقابابایی

وحید آقابابایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس تولید محتوا

مهدیه منعم زاده

مهدیه منعم زاده

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس مرکز توسعه کسب و کار

احمد رضا نیکی

احمد رضا نیکی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس مرکز توسعه کسب و کار